Skip to Content

תחרות בין קופות החולים במקום ועדת סל מיוסרת

2016 נובמבר 22 / כ"א חשון ה' אלפים תשע"ז
יש לחדד את התחרות על טיב השירות בין קופות החולים ולהעביר את האחריות לסל השירותים והתרופות אליהן. כך הקופות יתאמצו לנצל בצורה מיטבית את המשאבים שהוקצו להן וכך הן יתחרו על היקף סל התרופות שהן מעמידות לרשות המבוטחים וכן על גובה ההשתתפות העצמית של המבוטחים
- ,

חוק ביטוח בריאות ממלכתי אושר בכנסת ב־ 1994 , הרבה בזכות המאמץ לקידום החקיקה שהשקיע שר הבריאות דאז, חיים
רמון. בחוק נקבע עקרונית כי סל התרופות והשירותים שכל אזרח זכאי לקבל הוא סל השירותים של קופת חולים כללית כפי שהיה
במועד כניסת החוק לתוקף. פירוט סל השירותים, הקובע את השירותים והתרופות שארבע קופות החולים חייבות לתת לחברים בהן, נקבע, ב־ 1995 , בצו שהוציא שר הבריאות דאז, ד”ר אפרים סנה.

 

העיקרון כי המדינה – כלומר משרד הבריאות – היא הקובעת את סל התרופות ומעדכנת אותו מדי שנה, נשמר מאז.
על מנת להסיר מעליו את האחריות הכבדה מאוד של בחירת התרופות והטכנולוגיות המתווספות לסל השירותים מתוך השפע הרב של חידושים ברפואה, ובסד התוספת המצומצמת לתקציב של משרד הבריאות אין שליטה על גודלה, המשרד הקים את ועדת הסל שחברים בה אנשי רפואה בולטים, נציגי קופות החולים ואנשי ציבור. הוועדה מקבלת את ההמלצות מכל האיגודים הרפואיים וגם מבתי חולים ומגופים אחרים, ובסדרת דיונים מרתוניים מתעדפת את ההמלצות השונות, תוך התחשבות בתועלת היחסית של התרופות החדשות לעומת הקיימות, מספר
החולים שעשוי להזדקק להן ועלות הטיפול. הרשימה נחתכת, באכזריות, בגבול התקציב שאושר לאותה שנה, על ידי האוצר.

הכסף המוקצה בכל שנה לקופות החולים, כתוצאה משקלול התוספת לסל הבריאות לפי
מספר החולים עבורם ניתנה התוספת, לא כולו מנוצל למטרה שעבורה ניתן. ההערכות של
מספר המשתמשים בתרופה או בטכנולוגיה, אינן מדויקות, העלות משתנה עם הזמן


הוועדה איננה מוסד קבוע. היא מתכנסת מדי שנה לתקופה קצרה. אין לה כלים משל עצמה על מנת להעריך את בטיחות ויעילות התרופות והטכנולוגיות. היא נסמכת על הקביעות של הגופים המקצועיים של משרד הבריאות ובמידה פחותה על דעת המומחים הממליצים על תכשירים שונים.
בהרכב הוועדה חברים לא מעטים שאין להם כל הבנה בנושאי הדיון. הם מהווים עלה תאנה למומחים, בעיקר כדי לקדם ביקורת ציבורית על העדפות הנובעות משיקולים מקצועיים בלבד ומתעלמות מעקרונות השוויון …

להורדת המאמר המלא

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה