Skip to Content

מועדון אמהות ויולדות "להיות אמא" – תקנון הגרלה

משתלם להיות אמא - מועדון אמהות ויולדות

תקנון מבצע "מועדון אמהות"

1. הגדרות המבצע והתנאים להשתתפות:

1.1. מבצע "מועדון אמהות" (להלן: "מבצע ההגרלות" או "המבצע") של המרכז הרפואי מעיני הישועה (להלן: "המרכז הרפואי") מבוצע בכפוף ללשון ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1997 (להלן: "ההיתר הכללי"). מילים ומונחים אשר לא הוגדרו בתקנון זה, יפורשו בהתאם להיתר הכללי, אשר ניתן לקרוא אותו באתר www.ag.mof.gov.il
1.2. ההגרלה תיערך בפיקוח המפקח כפי שזה מוגדר בתקנון זה. המפקח ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי.
1.3. תקנון המבצע יפורסם באתר האינטרנט של המרכז הרפואי בכתובת www.mhmc.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") וגישה אליו תתאפשר גם במשרדי המפקח.
1.4. המבצע יכנס לתוקף ביום 12.04.2015 בשעה 07:00 ויסתיים ביום 12.04.2016 בשעה 15:00 (להלן: "תקופת המבצע").
1.5. עורך ההגרלה הינו המרכז הרפואי מעיני הישועה מרחוב הרב פוברסקי 17, בני ברק (להלן: "החברה" או "עורכת ההגרלה").
1.6. המפקח על ההגרלה (להלן: "המפקח") הינו רו"ח רונית הבלין, מרחוב הרב פוברסקי 17 בני ברק, טלפון: 03-5771275, פקס 072-2448965.
1.7. ההשתתפות בהגרלה מותנית בקבלת מידע אודות שירותים רפואיים ובמילוי טופס רישום למועדון אשר הגישה אליו מתאפשרת באמצעות אתר האינטרנט או שליחת דוא"ל למחלקת דוברות של עורכת ההגרלה באמצעות כתובת דוא"ל Dovrut@mhmc.co.il או באמצעות רישום טלפוני מול מחלקת שיווק של עורכת ההגרלה בטל' מס': 03-5771109 (להלן: "טופס ההשתתפות").
1.8. כל אדם יוכל להשתתף בהגרלה אם נתמלאו לגביו כל התנאים המצטברים הבאים (להלן: "משתתף בהגרלה"):
1.8.1. ביום תחילת תקופת המבצע היה לפחות בן 18 שנים.
1.8.2. רשום כחבר מועדון ובשל כך מסר פרטיו האישיים הכוללים: שם מלא, ת.ז., כתובת, טלפון ודוא"ל (ככל שקיים כזה).
2. כללי

2.1. עפ"י ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, נדרשת עורכת ההגרלה לפרסם את שמות הזוכים במבצע ההגרלה, בין היתר בעיתון יומי. לפיכך מובהר, כי עצם ההשתתפות במבצע מהווה את הסכמת המשתתפים להעניק לחברה אישור לפרסום שמם המלא ועיר מגוריהם באמצעי התקשורת השונים לרבות ברשת האינטרנט, במקרה של זכיה בהגרלה הכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

3. פרסי ההגרלה:

3.1. בין משתתפי ההגרלה יוגרלו שוברי מתנה בסך 500 ₪ לרכישת מוצרי תינוקות בחנות "בייבי לנד" בבני ברק (להלן: "ספק הפרסים") ו/או על מוצרים נוספים כפי שיוחלט מעת לעת ויפורסם באתר האינטרנט של החברה (להלן: "הפרסים").
3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף פרסים ו/או ספק פרסים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמשתתף בהגרלה מודע להשלכות על מועד אספקת הפרסים אשר יכולות להיגרם מהחלפת ספק פרסים ו/או פרסים כאמור. הפרסים ימסרו לזוכים בהגרלה על ידי החברה כפי שיפורט בהמשך תקנון זה.
4. ההגרלות עצמן:

4.1. במהלך תקופת המבצע תתבצענה ארבע הגרלות חודשיות בין כל המשתתפים בהגרלה. במהלך כל הגרלה, יוגרלו 2 פרסים וסך הכל, במהלך כל ההגרלות, יוגרלו 8 פרסים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מס' הפרסים שיוגרלו בכל הגרלה, לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו עפ"י שיקול דעתה בלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
4.2. המועד האחרון שבו ניתן יהיה להירשם למבצע ההגרלות הינו יום קודם עריכת ההגרלה בשעה 11:00.
4.3. ההגרלות יתקיימו במשרדי מחלקת שיווק של עורכת ההגרלה בנוכחות המפקח.
4.4. ההגרלות יבוצעו בימים הבאים (אלא אם כן יחול בערבי שבתות וחגים ו/או שבתות וחגים שאז ידחה ליום שלמחרת המועד):
4.4.1. הגרלה מס' 1 תבוצע ביום 15.04.2015 בשעה 12:00.
4.4.2. הגרלה מס' 2 תבוצע ביום 15.05.2015בשעה 12:00.
4.4.3. הגרלה מס' 3 תבוצע ביום 15.06.2015 בשעה 12:00.
4.4.4. הגרלה מס' 4 תבוצע ביום 15.07.2015 בשעה 12:00.
4.5. החברה רשאית לערוך את ההגרלות ו/או חלק מהן במועד מוקדם ו/או במועד מאוחר הכל במהלך תקופת המבצע.
4.6. החברה יכולה ורשאית להורות על שינוי מבנה ההגרלה ו/או תוכן ההגרלה ו/או נהלי ההגרלה ו/או תאריכי ההגרלה ו/או פרסי ההגרלה ו/או צורת חלוקת הפרסים.
5. עיכוב ו/או ביטול זכיה

5.1. על מנת להבטיח, כי משתתף עונה על דרישות החברה למימוש הזכיה כפי שהוגדרו בתקנון זה, החברה רשאית לעכב את מסירת הפרס למשתתף הזוכה ו/או את פרסום שמו של המשתתף הזוכה באם עלה חשש כי המשתתף לא עמד בתנאי התקנון ו/או טופס ההשתתפות.
5.2. החברה ו/או המפקח יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לבטל זכיית משתתף באם נמצא, כי המשתתף לא עמד בתנאי תקנון זה. כך למשל, באם ימצא, כי פרטים שהוזנו על ידי משתתף אינם אמת ו/או אינם מדויקים.
5.3. רב המרכז הרפואי והמפקח יהיו אחראים לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
5.4. החלטת רב המרכז הרפואי והמפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעתם.

6. שיטת ההגרלה – העלאה בגורל

6.1. כל משתתף יקבל מס' במועדון ויכנס לרשימת מאגר המשתתפים הנמצא בידי רכזי המועדון; עורכת ההגרלה באמצעות גורם שלישי שאינו נחשף לרשימת המשתתפים, בפיקוח המפקח או מי מטעמו שהוא מינה לצורך פיקוח ביצוע ההגרלה כאמור, תגריל באופן אקראי 2 מספרים ו/או יותר בהתאם להחלטת החברה מסך כל המספרים הנמצאים במאגר (להלן: "הזוכים").
6.2. לאחר הגרלת שמות הזוכים, החברה ו/או מי מטעמה תיצור קשר עם הזוכים על ידי שימוש בפרטים אשר נמסרו לחברה במועד ההרשמה להגרלה (להלן: "יצירת קשר עם הזוכה לאחר הזכייה").
7. יצירת קשר עם הזוכה לאחר הזכיה

7.1. לאחר שימצא, כי המשתתף הזוכה אכן עמד בתנאים המצטברים למימוש זכייתו, החברה תשגר הודעת זכייה לזוכה בשני האמצעים הבאים:
7.1.1. החברה תודיע לזוכה על הזכיה באמצעות שליחת דואר רשום לכתובת אשר סופקה על ידי הזוכה.
7.1.2. החברה תשגר הודעת זכיה לכתובת הדואר האלקטרוני אותו סיפק הזוכה.
7.1.3. החברה תחייג אל הזוכה למספר הטלפון הקווי ו/או הסלולרי אותו סיפק הזוכה.
8. חלוקת הפרסים:

8.1. הזוכים יוכלו לאסוף את הפרסים במשרדי החברה, בכתובת שתימסר להן מראש.
8.2. כתנאי הכרחי לקבלת הפרס, זוכה ידרש להציג בפני עורך ההגרלה ו/או למי מטעמו תעודת זהות.
8.3. על הזוכה לחתום על הצהרה כלפי החברה אשר עניינה, כי הזוכה אכן קיבל את הפרס.
8.4. חלוקת הפרסים תתבצע לכל המאוחר עד 30 ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זוכה יוכל לאסוף את פרס הזכייה תוך 30 ימים מיום פרסום שמו של הזוכה, הכל לפי המועד המאוחר יותר.
8.5. הזכיה והפרסים נשוא ההגרלות אינם ניתנים להמרה ו/או לשינוי ו/או להעברה ו/או למסירה לרבות ככל שמדובר על המועדים הנקובים בתקנון זה.
8.6. זוכה לא יוכל לשנות את סוג פרס ו/או לגרוע ממנו ו/או לשדרג אותו ו/או להמיר אותו. זוכה אשר יבחר שלא לקבל את הפרס AS IS יחשב הדבר כוויתר על זכאותו למימוש הזכיה.
8.7. מובהר כי כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד במשך כל תקופת המבצע.
8.8. שמם המלא ועיר מגוריהם של הזוכים יפורסמו באתר האינטרנט של החברה תוך ציון מס' הגרלה וסוג ההטבה/המתנה שזכו; כמו כן, החברה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לפרסם את שמות הזוכים ועיר מגורם בכלי תקשורת נוספים הכוללים בין היתר, עיתונות ומדיה שונים.
9. אחריות החברה

9.1. החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לאספקת הפרסים ו/או לטיבם ו/או לכל עיכוב ו/או לכל תקלה או פגם בפרסי ההגרלה.
9.2. האחריות הבלעדית לאספקת הפרסים ו/או לטיבם ו/או לאיכותם תחול על ספק הפרסים, הכל בכפוף לתנאי אחריות היבואן.
9.3. עצם ההשתתפות במבצע והזכיה בפרסי ההגרלה מורה כי המשתתף משחרר את החברה באופן מוחלט מכל אחריות, לרבות אחריות חוזית ו/או נזיקית ו/או פלילית ו/או אחרת.
9.4. משתתף שזכה בהגרלה משחרר את החברה באופן מוחלט מכל אחריות לרבות אחריות בנוגע לאיכות ואספקת הפרסים.
9.5. ככל שמדובר על רישום ועיבוד הנתונים במהלך המבצע, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום אופן לכל תקלה טכנית ו/או תקלה שנגרמה בתום לב ו/או טעות סופר ו/או טעות דפוס ככל שמדובר על אמיתות הנתונים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לנזק כלשהוא, ישיר ו/או עקיף, אשר יגרמו לפלוני עקב טעות כאמור.
9.6. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אם וכאשר יתרחש מאורע מהסוג המתואר בסעיף 9.5 ו/או מאורע דומה, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באישורו של המפקח על ההגרלה ובכפוף לפרסום, לבטל חלק מהמבצע, לבטל את המבצע כולו, לבטל הגרלה אחת או יותר, לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי ההגרלה לרבות את תנאי תקנון זה, לשנות את סך הפרסים המיועדים לחלוקה ו/או את סוגם ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, לרבות שינוי מועדי עריכת ההגרלות. כל פעולה כאמור בהתאם לסעיף זה, תיחשב כתוספת ו/או שינוי בתקנון המבצע ותחייב באופן מלא כל משתתף בהגרלה בין אם נרשם טרם השינוי ובין אם נרשם לאחר השינוי.
9.7. למשתתפים בהגרלה לא תהיה כל טענה ו/או זכות בנוגע לפעולות ו/או מחדלי החברה עקב תקלה ו/או טעות בקשר לכל סוג נזק שייגרם להם עקב פעולות ו/או מחדלי החברה.
9.8. החברה אינה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או שינוי במועדים המופיעים בתקנון זה כאשר מקורם באסונות טבע ו/או מלחמות ו/או שביתה ו/או עיכובים באספקה ו/או פעולה רשלנית ו/או פעולות ומחדלים של צד שלישי.
10. רישומי החברה

10.1. רישומי החברה יהוו ראיה חותכת ומכרעת ככל שמדובר על ההשתתפות במבצע זה ו/או לעיבוד הנתונים ו/או הפרטים ו/או לכל נושא הקשור למבצע זה. עצם ההשתתפות במבצע זה מורה, כי המשתתף מסכים לקבל על עצמו את נכונות רישומי החברה ולא תישמע כל טענה ממשתתף ו/או משתתף זוכה בדבר אמיתות הנתונים ו/או הפרטים אשר ברשות החברה.
10.2. בכל מקרה של חילוקי דעות בדבר נכונות ו/או אמיתות נתון כזה או אחר, נתוני החברה יהוו את הנתונים המכריעים למחלוקת בפני כל גורם שהוא.
11. שונות

11.1. ההשתתפות בהגרלה אסורה בהחלט על עובדי המרכז הרפואי מעיני הישועה (עורכת ההגרלה), המפקח על ההגרלה, עובדיה, מנהליה, עוזריה, שותפיה ובני משפחותיהם.
לעניין סעיף זה, "בני משפחה" הינם הורים, ילדים, בני זוג, אחים ואחיות של אלו.
11.2. ניתן לעיין בדו"ח המפקח במשרדי המפקח בכתובת המפורטת בסעיף 1.6 לתקנון זה. תקנון זה, יעמוד לרשות הציבור במשרדי המפקח ובאתר האינטרנט של החברה.
11.3. כל סוג מס ו/או ניכוי ו/או דרישה לתשלומי מס מכל סוג הקשורים לעצם ההשתתפות בהגרלה ו/או לפרסים עצמם יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ויחולו עליו בלבד ובכל מקרה לא יחולו על החברה. יודגש, החברה לא תישא בכל מס ו/או היטל כלשהוא בקשר לזכייה ו/או לפרס.
11.4. אם תידרש לכך על פי דין, תעביר החברה כל פרט לרבות את פרטי המשתתפים ו/או הזוכים לכל רשות מוסמכת.
11.5. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר של החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, יגברו הוראות תקנון זה.
11.6. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לנשים וגברים כאחד באופן שווה.
11.7. סמכות שיפוט בלעדית
הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בקשר לתקנון זה לרבות בקשר לתוקפו, ביצועו ו/או פירושו תהא בפני בורר כפי שיורה ועד ההלכה של המרכז הרפואי.

חזור למעלה