Skip to Content

ועד הרבנים

המרכז הרפואי מעיני הישועה פועל תחת הדרכתם והכוונתם של מורי הוראה וגדולי הרבנים. שאלות מורכבות מגיעות לפתחם של מורי ההוראה מידי יום והן מקיפות את כל שטחי הרפואה וההלכה כאחד.

  חברי ועד ההלכה מרנן:

  • הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א – יו"ר ועד ההלכה
  • הרב הגאון משה שאול קליין שליט"א – חבר ועד ההלכה
  • הרב הגאון שריאל רוזנברג שליט"א – חבר ועד ההלכה

שליח ועד ההלכה רב המרכז הרפואי:
הרב הגאון  יוסף ברוך הופנר שליט"א

חזור למעלה