Skip to Content

מדיניות פרטיות

שלום וברוכים הבאים לאתר של המרכז הרפואי  ("האתר"). חשוב להקפיד לעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.

למי מיועד האתר?

 1. המרכז הרפואי ("המרכז הרפואי") מזמין את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו.

מי אחראי למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר?

 1. במסגרת הביקור באתר תיחשף למידע, שירותים ותכנים שונים הניתנים לך ע"י המרכז הרפואי. מקורו של מידע זה יכול שיהיה מהמרכז הרפואי ונסמך על המידע המופיע במערכות המרכז הרפואי. כמו כן, יתכן שמקור המידע הינו צד שלישי (כמו משרד הפנים). במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצד שלישי, המרכז הרפואי אינו יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור, לפיכך לא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישיר ו/או עקיף הנובע מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הקיים באתר באמצעות המרכז הרפואי  ואשר מקורו בצד שלישי. יובהר בזאת כי, הנך פוטר בזאת את המרכז הרפואי, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו, מכל אחריות כאמור לעיל.
 2. הנך מודע לכך שככל שקיימים בידך נתונים נוספים על הנתונים המופיעים באתר ו/או ככל שתגלה טעויות במידע המתייחס אליך , חלה עליך האחריות ליידע את הגורמים הרלוונטיים במרכז הרפואי, על מנת שהמידע  הנוגע אליך יהיה מלא, שלם ומדויק ככל הניתן.
 3. המידע המוצג באתר הינו לשימוש אינפורמטיבי בלבד, בלתי מחייב, והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לזימון תור, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם הגורמים הרפואיים המוסמכים. הנך נדרש לקבל יעוץ מקצועי על ידי הגורמים הרפואיים המוסמכים לפני התחלת טיפול כלשהו או בכל שאלה רפואית שהיא. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

מי אחראי למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים – Links?

 1. במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
 2. המרכז הרפואי אינו מתחייב כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, המרכז הרפואי אינו מתחייב כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש.
 3. המרכז הרפואי רשאי לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והוא רשאי להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מהן החובות החלות על המשתמש באתר?

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הנך:

 • מסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה.
 • מתחייב שלא למסור שום פרט מזהה או אחר עליך במסגרת השימוש באתר ומאשר שככל שתמסור פרט מזהה כאמור, לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי המרכז הרפואי בקשר עם השימוש בו.
 • מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של המרכז הרפואי, אשר מפורטת בתנאי השימוש, והנך מאשר את השימוש  שיעשה המרכז הרפואי בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.
 • מודע לכך שהפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מכילות מידע אישי, המוגן על פי חוק, וכי לפיכך הגישה למידע כאמור המצוי בפלטפורמות השונות של השירותים המקוונים מתבצעת באמצעות הזנת מספר תעודת זהות ותאריך לידה או באמצעות סיסמה אישית בתקשורת מאובטחת ומוצפנת.
 • מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את המרכז הרפואי מכל אחריות בעניין זה.
 • מאשר כי הובא לידיעתי כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.
 • מתחייב שלא לעשות באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו הולם או מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש. אני מצהיר ומתחייב כי אמנע מכל פגיעה או גרימת נזק כלשהו למרכז הרפואי או לצד שלישי כלשהו באמצעות השימוש באתר.
 • מתחייב שלא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים או בקוד המקור של האתר ולא להעלות יישומים /תוכנות העלולות לפגוע או לגרום נזק.
 • מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המרכז הרפואי על פי כל דין ו/או תנאי השימוש, במקרים בהם המרכז הרפואי יחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש ו/או כל דין, יהא המרכז הרפואי רשאי להעביר את פרטיך ו/או דפוסי התנהגותך לצד שלישי לפי הוראת בימ"ש, ככל שתינתן.

מדיניות הגנת הפרטיות

המרכז הרפואי יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

 • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהמרכז הרפואי ו/או צד שלישי מציע ו/או יציע באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.
 • על מנת ליידע אותך בדבר שירותים תפעוליים ותכנים הקשורים בשירותי המרכז הרפואי  ובשירותים  שהנך מקבל או מתעניין בהם ואשר מוצעים על ידי המרכז הרפואי, יהיה המרכז הרפואי רשאי להביא לידיעתך מידע כאמור: 1) לכתובת מגוריך או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך 3) לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון 4) לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.
 • לצורך שיפור השירות אנו רשאים לנתח את המידע הקשור אליך ובלבד שלא יזהה אותך אישית (שמית או זיהוי אישי אחר).
 • ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.
 • לצורך תחזוקת האתר.
 • לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף לתנאי השימוש ובכפוף לכל דין.
 • להפסקת קבלת דוא"ל פירסומי מהמרכז הרפואי בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לבצע פעולת הסרה מדיוור באמצעות כפתור הסרה מדיוור הנילווה לדיוורים.

המרכז הרפואי יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין, לרבות  חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.המרכז הרפואי ינקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת, המרכז הרפואי אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צד שלישי. לפיכך, המרכז הרפואי לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לגילוי מידע שנמסר על ידך אם הגילוי נובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת המרכז הרפואי.

מהי אחריותו של המרכז הרפואי לגבי האתר?

 1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (as is). השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 2. אין המרכז הרפואי מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או במכללא למפורט להלן:
 • מידע וחומר המצוי באתר, וזאת למעט מידע ותכנים המתייחסים למרכז הרפואי ומפורסמים באתר על ידו.
 • חומר, מידע ופעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר.
 • נזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתקלה אצל ספק שירותי האינטרנט המשמשים את האתר או את הגישה אליו.
 • נזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין, שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר (למעט מידע ותכנים המתייחסים למרכז הרפואי ומפורסמים באתר על ידו) ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר, הכל כמפורט בתנאי השירות.
 1. המרכז הרפואי לא יהא אחראי מקום בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידע ו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מסיבות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת המרכז הרפואי.
 2. במקרים בהם המרכז הרפואי יביא לידיעתך מידע על ו/או שירותים המסופקים על ידי צד שלישי, המרכז הרפואי לא יישא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטיים.
 3. לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הינך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו.

מהי אחריות המרכז הרפואי לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט?

 • האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. כמו כן, מטבעם השירותים המקוונים תלויים בשירותי תקשורת ואחרים המסופקים למרכז הרפואי ע"י צד שלישי. לפיכך המרכז הרפואי אינו מתחייב ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ו/או עיכובים בהופעת המידע בפלטפורמות השונות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווי ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיו"ב.
 • לפיכך, לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי המרכז הרפואי ביחס לאובדן, הפסד או נזק, אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בצפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט.

זכויות קניין רוחני

אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או להעביר לצדדים שלישיים, ו/או לשכתב, ו/או לשנות ו/או לבצע הנדסה חוזרת של המידע והתכנים המוצגים באתר, לרבות עיצובו וכן גם בכל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, פרסומת וחומר אחר המצוי באתר ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מהמרכז הרפואי. כל השמות ו/או סימני המסחר באתר, כמו גם שם האתר, הם קניינו של המרכז הרפואי בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של צד שלישי, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. הנך מתחייב לא לעשות שימוש בכל שם ו/או סימן הקיימים באתר ללא קבלת הסכמת המרכז הרפואי ו/או צדדים שלישיים רלוונטיים, לפי העניין, בכתב ומראש. סעיף זה תקף בכל שפה בה יופעל האתר.

האם המרכז הרפואי ישנה את האתר או יפסיק את פעולתו?

המרכז הרפואי יהא רשאי לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. המרכז הרפואי יהא רשאי להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

האם ניתנת תמיכה למשתמשים באתר?

המרכז הרפואי אינו מתחייב ליתן כל תמיכה באופן תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור. המרכז הרפואי ישתדל לענות לפניות בעניינים טכניים שיתקבלו באמצעות פנייה למוקד זימון תורים בטלפון או באמצעות הטופס המקוון.

האם המרכז הרפואי ישנה את תנאי השימוש באתר?

המרכז הרפואי יהא רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר האמורים לעיל ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי ליתן כל הודעה מיוחדת על כך באתר. למעט במקרים בהם נקבע בתנאי שימוש אלה אחרת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו החל מיום פרסומו בתנאי השימוש. מומלץ בפניך לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהם.

אחריות ושיפוי

הנך מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות להפרה של תנאי השימוש ולשפות את המרכז הרפואי  בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לו ו/או לצד ג', בשל  הפרת תנאי שימוש אלה או בקשר לכך.

חזור למעלה