Skip to Content

דע את זכויותיך הרפואיות – חוק זכויות החולה

Patient-Rights-Law | قانون حقوق المريض | Закон о правах пациентов 

חוק זכויות החולה, שנכנס לתוקף באוגוסט 1996, נועד לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. עיקרי החוק הם: הזכות לקבל טיפול רפואי, הסכמה מדעת, שמירה על כבודו של המטופל, שמירה על פרטיות, סודיות רפואית, חוות דעת נוספת.

פנייה למרכז מיצוי זכויות

שירות זה מאפשר פנייה לאחד ממרכזי מיצוי זכויות רפואיות וחברתיות של מטופלים או בני משפחותיהם באחד מהמרכזים הרפואיים.

לחצו כאן להגשת פניה למרכז למיצוי זכויות

קבלת טיפול רפואי נאות
זכותך לקבל טיפול רפואי ללא תנאי, טיפול מקצועי ואיכותי המתחשב באמונתך, הליכותייך הדתיות ובערכיך התרבותיים .

זהות המטפל
זכותך לדעת את שמו ותפקידו של איש הצוות המטפל בך וחובתו של המטפל להזדהות בפניך ולשאת תג זיהוי.

שמירה על כבוד ופרטיות
זכותך שהמטפלים בך וכל עובדי המרכז הרפואי ישמרו על כבודך ועל פרטיותך בכל שלבי הטיפול הרפואי.

הסכמה לטיפול רפואי
זכותך לקבל מידע עדכני ומפורט לגבי מצבך הרפואי, האבחנה, אופן וסוג הטיפול, הסיכונים, הסיכויים ותופעות הלוואי הכרוכים בו. כמו כן, זכותך לקבל מידע בדבר טיפולים חלופיים אם וככל שקיימים וכן הסבר לגבי ההשלכות של הימנעות מקבלת טיפול.

לפני קבלת טיפולים מסוימים, תתבקש לתת הסכמתך גם בכתב לאחר קבלת המידע המפורט כאמור, אל תהסס לשאול שאלות הבהרה לפני החתימה על טופס ההסכמה.

הנך רשאי לסגת מהסכמתך בכל שלב של הטיפול והדבר לא יפגע ביחסים בינך לבין הצוות המטפל.

זכותך שלא לקבל טיפול רפואי שלא הסכמת לו (פרט למקרים חריגים הקבועים בחוק).

זכותך למנות מיופה כוח, שיהיה מוסמך להסכים במקומך לטיפול רפואי במקרה בו לא תוכל לקבל החלטה.

חוות דעת נוספת
זכותך ליזום קבלת חוות דעת רפואית נוספת בנוגע למצבך ולטיפול המומלץ עבורך, צוות המחלקה יספק ליועץ כל מידע רפואי הדרוש לו.

כל ההתקשרות והתשלום לרופא חיצוני יהיה על אחריותך, ואין למרכז הרפואי כל מחויבות או אחריות לנושא. המרכז הרפואי אינו מחויב לפעול על פי דעתו הרפואית של היועץ.

המשך טיפול נאות
במעבר בין מטפלים או בין מוסדות רפואיים, זכותך לבקש שמהטפלים והמוסדות הרפואיים יפעלו בשיתוף פעולה לשם הבטחת המשך טיפול רפואי נאות בך.

קבלת מבקרים
במהלך אשפוז זכותך לקבל מבקרים בשעות שיועדו לכך על ידי הנהלת המרכז הרפואי.

שמירה על סודיות רפואית
זכותך שסודיות המידע הרפואי אודותיך תישמר וחובתם של המטפלים בך להבטיח שמירה על סודיות המידע הרפואי הנוגע אליך. פרטים על מצבך הרפואי ימסרו לאחר רק בהסכמתך המפורשת או עפ”י דרישות החוק.

קבלת מידע רפואי
זכותך לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלך, או העתק הרשומה הרפואית (קבלת העתק הרשומה עשויה להיות כרוכה בתשלום). עם שחרורך מטיפול זכותך לקבל סיכום של מהלך הטיפול או האשפוז, בכתב.

פניות הציבור
זכותך לפנות לאחראית על פניות הציבור וזכויות המטופלים במרכז הרפואי בכל הערה, תלונה, שאלה או המלצה.
ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור, הגב' רחל הרשקוביץ:
טלפון: 03-5771290 פקס: 03-5770517

שרותי תרגום
מטופל הזקוק לתרגום במהלך טיפול במרכז הרפואי יכול לפנות למוקד התרגום הסימולטני – המופעל ע"י משרד הבריאות; המוקד מאויש ע"י מתורגמנים מקצועיים בשפות: ערבית, רוסית, אמהרית וצרפתית. המידע הינו אנונימי וחסוי.

דרכי התקשרות:
מס' הטלפון מכל מכשיר במרכז הרפואי: *5144 ו/או 1-800-514-404
שעות פעילות מוקד התרגום :
בימים א'-ה', בשעות 08:00-19:00
ביום ו', בשעות 08:00-12:00

לצד זכויותיך הרבות הנך מתבקש:

 • למסור לצוות המטפל מידע מלא ומדויק על מצב בריאותך, לרבות לגבי אלרגיות, רגישות לתרופות, נטילת תרופות קבועות, מחלות מדבקות, אשפוזים קודמים וכו'.
 • ליידע את הצוות המטפל על כל שינוי שחל במצבך הבריאותי העשוי להשפיע על הטיפול בך.
 • לשמור על כבוד הצוות המטפל בך, לנהוג בנימוס ולהיענות להנחיותיו.

לנהוג בהתאם לכללי המרכז הרפואי ולנהליו השונים:

 • הקפדה על שעות ביקור תוך התחשבות במנוחת יתר המטופלים במחלקה.
 • שמירה על ניקיון ועל שקט.
 • שמירה על רכוש בית החולים.
 • הימנעות משימוש בטלפון סלולרי במקומות שהשימוש בו אסור
 • על-פי חוק אין לעשן בתחומי המרכז הרפואי.
 • על פי נהלי המרכז הרפואי חל איסור מוחלט על הכנסת אוכל מבושל לכותלי המרכז הרפואי.
 • שמור על זכויותיהם, על כבודם ועל רכושם של מטופלים אחרים בבית החולים

עם סיום הטיפול והשחרור מהמרכז הרפואי מתבקש המטופל:

 • להשתחרר מהמרכז הרפואי בהתאם להמלצת הרופאים ולקביעתם שהטיפול הסתיים.
 • למסור לרופא המטפל בקהילה את מכתב השחרור כדי לשמור על המשכיות ועל רצף הטיפול הרפואי.

לנוסח המלא של חוק זכויות החולה – לחץ כאן

חזור למעלה