Skip to Content

רשומות רפואיות

מחלקת רשומות רפואיות במרכז הרפואי מעיני הישועה

מיקום
קומת הכניסה של ביה"ח מול מכון MRI

קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 9.00-14.00

טלפון
03-5771241

פקס
03-5771267

כתובת מייל archive@mhmc.co.il

מצורפות מספר הנחיות על מנת להקל על נוחיותכם:
לתשומת ליבכם על מנת שנוכל להיענות לבקשתכם בכל פניה יש לצרף צילום תעודת זהות !

 • העתק הרשומה כרוך בתשלום על פי תעריפון משרד הבריאות
 • המטופל ייתן הסכמתו למסירת המידע בחתימתו על מסמך ויתור סודיות ובנוסף ימלא טופס בקשה להוצאת מסמכים
 • במקרה של הוצאת רשומות על ידי מיופה כח יצורפו תעודות זיהוי של המטופל ומיופה כח ובנוסף ימולא טופס ייפוי כח
 • זמן מענה להוצאת תיק רפואי מלא – עד חודש.
 • הוצאת מידע במקרה של פניית קטין
 • כאשר הפנייה בשם קטין – האפוטרופוס הטבעי (אב או אם) חייבים לחתום על טופס ויתור סודיות ולהציג צילום תעודת זהות עם הספח של פרטי הקטין.
 • הוצאת מידע רשומות נפטר, על פי התנאים הבאים המובאים בחוק:
  • על פי צו ירושה
  • על פי צו קיום צוואה
  • תצהיר מעו"ד המאשר כי המבקש הינו יורש חוקי ושאר היורשים אינם מתנגדים.

מסמך ויתור סודיות

יפוי כח

בבקשה להוצאת מסמכים רפואיים

תצהיר מעו"ד

חזור למעלה